Svećenici

svecenik

Fra Zoran Tadić

rođen 10.11.1971. u Zavidoviću, župa Osova, (pok. Jakova i Ane rođ. Nikolić). Osnovnu školu završio je u Žepču, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a filozofsko – teološki studij završio je u Samoboru i Sarajevu. Za svećenika je zaređen 29. 6. 1997. u Sarajevu. Od ređenja 1997. do 2000. godine je župni vikar u Busovači, zatim je dvije godine bio župni vikar u Kiseljaku, od 2002. do 2009. župni vikar u župi sv. Ilije u Zenici, od 2009. do 2012. župnik u župi sv. Franje Asiškog u Biloj kod Livna. Od srpnja 2012. župnik je u župi Bugojno.

kriz

svecenik

Fra Nikica Tomas

rođen 23. 9. 1985. u Vrbici, župa Osova, (Ilije i Ivke rođ. Jukić). Osnovnu je školu završio u Žepču, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a filozofsko – teološki studij završio u Sarajevu, gdje je i diplomirao. Za svećenika je zaređen 29. 6. 2012. u Sarajevu. Mladu misu slavio je 5. kolovoza u rodnoj župi Osovi. Od srpnja 2012. župni je vikar u Bugojnu.

Ostalo osoblje

kornelija grubesa

S. M. Kornelija Grubeša

(+Ante i + Marte r. Mišura), rođena 5. 2. 1951. godine na Šćitu u župi Rama-Šćit. Osnovnu školu završila je na Šćitu. U samostan odlazi 1968. u Visoko pa u Bugojno gdje završava srednju tekstilnu školu. U Novicijat je stupila u Kloštru Ivaniću 1970. godine. Prve redovničke zavjete polaže u Ulicama 1971. godine, a doživotne u Kloštru Ivaniću 1976. godine. Od 1971. do danas djelovala je u Sarajevu, Tišini, Plehanu, Fojnici, Visokom, Ulicama, Beogradu, Varešu, Busovači, Jajcu, Gučoj Gori, Baškoj Vodi, Kloštru Ivaniću, te u više navrata u Bugojnu gdje i danas djeluje u župnom uredu sv. Ante.

mira bliznac

S. M. Mira Bliznac

(+Ilije i + Kate, r. Lučić), rođena 3. 7. 1968. godine u Bunaru, župa Dobretići kod Jajca. Osnovnu školu završila je u Dobretićima. U samostan odlazi 1983. godine u Bugojno gdje završava srednju, kemijsko-tehnološku školu. Nakon završene srednje ulazi u novicijat 1988. godine u Klaštar Ivanić gdje polaže i prve zavjete 1990. godine. Doživotne zavjete je položila također u Kloštar Ivaniću 1995. godine. Od 1991. godine upisuje Institut za crkvenu glazbu pri Teološkom fakultetu u Zagrebu . Od 1996-1998. godine djeluje u Jajcu, zatim u HKM u Beču do 2003. godine, nakon čega odlazi u Kloštar Ivanić kao odgojiteljica novakinja do 2009. godine. Od kolovoza 2009 . godine djeluje u župi sv. Ante u Bugojnu kao orguljašica i pastoralna suradnica.

magdalena_maleta

Magdalena Maleta

rođena je 26. veljače 1975. u Bugojnu od roditelja pok. Frane i Dragice rođ. Mišura. Osnovnu školu završila je u Bugojnu, dok je srednju matematičko-informatičku školu započela u Bugojnu, a nastavila u Makarskoj gdje je i maturirala. Katehetski institut završila je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala. Od 2000. godine radi kao vjeroučiteljica u Prvoj osnovnoj školi Jaklić u Bugojnu.