Pogrebno društvo „Sv. Anto“

Kulina bana 31

70230 Bugojno

Kontakt:

Ilinka Đalto, tajnica udruženja

Tel./fax: + 387 30 254 563

Mob. +387 61 186 649/063 213 721

E-mail: ilinkadalto@live.com

 

 

 


Povijest društva

Pogrebno društvo “Sv. Anto” započelo je djelovati 1969 godine. Društvo je osnovano od strane katolika pri Župnom uredu “Sv. Ante” u Bugojnu. Društvo je djelovalo sve do 1992 godine kada je zbog ratnih uvjeta prestalo sa radom.

Na inicijativu povratnika katolika i bivših članova društvo je oživljeno i utemeljeno kao Udruga građana 15.ožujka 1999 godine kada je i registrirano u Ministarstvu pravde u Travniku ( Broj: 04/05-29/99). Udruženje je nastalo i oživljeno iz želje i potrebe za solidarnošću i pomoći kod smrtnih slučajeva pri ukopima, održavanju groblja i sl.

Ukopno društvo “Sv. Anto” djeluje pri Župnom uredu “Sv. Ante” u Bugojnu, te Statutom je određeno da Predsjednik društva bude aktualni župnik župe Bugojno, a Društvo koristi prostorije župnog dvora.


Ciljevi i zadaci

 • usluge pokopa umrlim članovima Udruženja
 • usluge pokopa i drugim umrlim građanima prema kriterijima koje odredi Upravni     odbor Udruženja
 • u posebnim slučajevima (elementarne nepogode) pružanje usluga i široj društvenoj     zajednici
 • održavanje groblja svih članova
 • osiguranje pogrebne opreme
 • prikupljanje humanitarne pomoći i donacija
 • dostava i distribuiranje pomoći i donacija
 • suradnja sa srodnim udruženjima, društvima i organizacijama
 • odgoj i izobrazba članova Udruženja rad što uspješnijeg djelovanja
 • osnivanje i pomaganje humanitarnih i socijalnih ustanova kao što su bolnice,     ljekarne, starački domovi, prihvatni, izbjeglički i stradalnički centri

Imovina

Društvo stječe materijalna dobra i financijska sredstva putem svih oblika predviđenih zakonom, a osobito:

 • članarinama
 • dobrovoljnim prilozima i donacijama
 • zakladama i oporukama
 • i na druge uobičajene načine

Članovi

Članovi Udruženja mogu postati svi građani koji prihvaćaju Statut i ostale akte Udruženja, te potpisivanjem pristupnice.
Kriterije za učlanjivanje (upisnina po starosnoj dobi, retroaktivna članarina, visina članarine) određuje Skupština udruženja. Skupštinu čine svi članovi Udruženja.
Svaki član ostvaruje puna prava na opremu i usluge nakon pune godine od potpisane pristupnice a u suprotnom plaća se razlika po obračunu.


Upravna tijela i službe

 • Skupština Udruženja
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik-blagajnik

Mrtvačnica

Za godišnjicu stradanja bugojanskih Hrvata 27. srpnja 2008 godine otvorena je i blagoslovljena mrtvačnica u sklopu kapelice na groblju Sultanovići. U ovom prekrasnom ambijentu nudimo dostojanstveno izlaganje pokojnika kao i mogućnost korištenja rashladne komore. Želimo razvijati svijest prilagođenom modernom čovjeku, rasteretiti obiteljske kuće i stanove te poštivati zakone o higijeni i zdravlju. Zato s pravom očekujemo da se pokojnika dva – tri  sata nakon smrti opremi i smjesti u prostor mrtvačnice gdje započinje pokop. Ako se pokojnika ukapa u neko drugo groblje, pokojnik će biti dopremljen sat vremena prije ukopa ili u dogovoru s obitelji pokojnika.


Pravilnik o radu Pogrebnog društva Sv. Anto

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Pravilnik za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.Osnovne informacije o uslugama Pogrebnog društva u 2017. godini: 

Članarine za 2017 godinu

Visina članarine za članove naše župe:

 • Od 0 do 10 god.  = 70,00 KM,
 • Od 11 do 15 god.  = 60,00 KM,
 • Od 16 i dalje         = 55,00 KM.

Visina članarina za članove iz drugih župa:

 • od 0 do 10 god.  = 63,00 KM,
 • od 11 do 15 god. = 54,00 KM,
 • od 16 i dalje        = 48,00 KM.

Upisnine za 2017 godinu:

 • do 45 god. starosti nema upisnine,
 • od 46 do 50 god. = 100,00 KM,
 • od 51 do 60 god. = 120,00 KM,
 • od 61 do 70 god. = 200,00 KM,
 • od 71 do 80 god. = 300,00 KM,
 • od 81 i dalje         = 400,00 KM.

Članarina po odluci – (od 1 do 7 dana)

Ovo je posebna članarina za one članove koji umru, a nisu se uspjeli učlaniti u pogrebno društvo „Sv. Anto“ Bugojno. Tada obitelj člana ili staratelj plaća kompletan trošak opreme i usluga ukopa prije ukopa pokojnika.

NAKNADA  ZA ODRŽAVANJE GROBLJA U 2017 god. IZNOSI 30 KM.

NAPOMENA: NAKNADA SE UPLAĆUJE ZA GROBALJSKU CJELINU A NE ZA POJEDINAČNE GROBOVE.

 • POJEDINAČNO ČIŠĆENJE GROBOVA (3 PUTA GODIŠNJE) IZNOSI DODATNIH 30 KM
 • SVE ONE OBITELJI KOJE REDOVITO NE IZMIRUJU OBVEZE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA PODLIJEŽU DODATNIM KRITERIJIMA KOJE JE ODREDIO UPRAVNI ODBOR POGREBNOG DRUŠTVA.
 • SVI ONI IZ NAŠE ŽUPE KOJI SE ŽELE UČLANITI U POGREBNO DRUŠTVO KAO I SVI ČLANOVI DRUŠTVA MORAJU IZMIRITI CJELOKUPAN DUG ZA ODRŽAVANJE GROBLJA SVE DO GODINE UČLANJENJA.
 • OBITELJ KOJA NEMA POKOJNE U GROBLJIMA NAŠE ŽUPE, A ŽELE SE UKOPATI U NAŠA GROBLJA, OBVEZNI SU PLATITI CJELOKUPNU NAKNADU ZA ODRŽAVANJE GROBLJA, KAO I ZA PROŠIRENJE GROBLJA.

 

PRAVILNIK O RADU POGREBNOG DRUŠTVA „SVETI ANTO“ BUGOJNO za 2017. godinu

Na temelju ZAKONA O UDRUŽIVANJU GRAĐANA (Sl. novine F BiH 45/02) Skupština udruženja građana POGREBNOG DRUŠTVA «SVETI ANTO»  BUGOJNO dana 04.03.1999. godine donosi STATUT s više odredbi.

Na temelju članka 6. i 12. Ovog Statuta donesene su odredbe o stjecanju materijalnih  dobara i financijskih  sredstva putem svih oblika predviđenih zakonom, a osobito:

 • članarinama;
 • dobrovoljnim prilozima i donacijama i tuzemstvu i inozemstvu, od pojedinaca i ustanova, fizičkih i pravnih osoba, putem općih i posebnih zamolbi;
 • izdavanjem i raspačavanjem prigodnih brošura, slikovnica, znački, razglednica, čestitki i sl.;
 • zakladama i oporukama;
 • i na druge uobičajene načine.

Visinu godišnje članarine kao i sve ostale kriterije poslovanja ovog društva donosi upravni odbor na redovnoj sjednici koja se održava dva-tri puta godišnje, a po potrebi i više puta.

Upis u članstvo Udruge vrši se pristupnicom. Pristupanjem u članstvo građanin se obvezuje da će se u svemu pridržavati Statuta Udruge, odluka Skupštine i organa upravljanja, da će savjesno ispunjavati svoje članske dužnosti te svojim ponašanjem doprinositi radu Udruge.

Nakon pristupnice novom će se članu izdati članska knjižica ili članska kartica ili ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze člana s jedne strane i Udruge s druge strane.

Stupanje u članstvo Udruge je dobrovoljno. Član koji pripada našoj župi a želi se učlaniti u društvo dužan je izmiriti sve zaostale uplate za održavanje i uređenje groblja i tek tada stječe pravo na učlanjenje. A nakon učlanjenja prestaje s uplatama za održavanje groblja.

Član Udruge može postati državljanin BiH kao i strani državljanin koji se želi ukopati u BiH i to direktnim upisom bez obzira na životnu dob. Ove članove nazivamo redovnim članovima.

Član Udruge može postati i osoba (državljanin BiH  i stranac) bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali bez prava sudjelovanja u radu tijela Udruge. Ove članove nazivamo izvanrednim članovima. Izvanredni članovi su dužni svojim radom podupirati i promicati ciljeve Udruge. Redovni i nominalni članovi moraju platiti upisninu i članarine u skladu s ovim Statutom i odlukom Upravnog odbora.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • smrću člana,
 • istupanjem,
 • isključenjem,

Prestankom članstva uslijed smrti člana prestaju sve obveze člana prema Udruzi. Udruga ima obvezu prema članu, odnosno ugovaratelju pogreba organizirati i financirati pogrebne troškove u okviru tzv. stečenog prava člana.

Prestankom članstva uslijed istupanja i isključenja prestaju sva međusobna prava i obveze između člana i Udruge. U ovom slučaju član nema pravo tražiti povrat članskog uloga.

Brisanje članstva nastupa uslijed ne plaćanja dvije i više godina članarine. U ovom slučaju član gubi pravo na članstvo te nema pravo tražiti povrat članskog uloga.

Ako član Udruge umre pa se prilikom ugovaranja pogreba ustanovi da je bio u zaostatku s plaćanjem članarine duže od 2 godine nema pravo na tzv. stečeni pogrebni standard. Ugovaratelj pogreba za tog člana nema pravo na uplaćene članarine.

Ako smrt člana nastupi unutar roka od 1 godine, za umrlog člana obitelj mora izmiriti dodatne troškove koji će obračunati računovođa.

Član Udruge koji nije uplatio  članarinu kroz period od 2 i više godina  biti će se brisan iz članstva bez ikakve obavijesti.

Svaki član Udruge koji ispuni svoje članske obveze ima pravo na pogrebne troškove takozvanog klasičnog ukopa.

Ako obitelj pokojnog člana želi dodatni izvanredni ukop dužan je platiti određeni iznos koji ovisi o paketu kojeg izaberu.

A pogrebni troškovi utvrđuju se kao pogrebni standard koji obuhvaća slijedeće:

 1. za klasični ukop – drveni lijes, grobni znak, tekstilna oprema, 20 osmrtnica, natpis na grobni znak, nošenje pokojnika, odvoz lijesa, postavljanje pokojnika u lijes, prijevoz s mjesta smrti  do groblja, do mrtvačnice, iskop zemljanog groba na svim grobljima koji će se u času smrti koristiti za redovne ukope građana koji nemaju grobno mjesto od ranije,  s pripadajućim uslugama groblja kao što je izlaganje lijesa na odru u mrtvačnici, prijevoz pokojnika, vijenaca i cvijeća od mrtvačnice do groba te otvaranje i zatvaranje groba. Klasični ukop za članove naše župe obuhvaća misu zadušnicu i svećenika koji će predvoditi ukop, naknadu za održavanje groblja, svijeću i ručnik koji ide oko križa.

Pogrebni standard ne uključuj: nabavku grobnice, nadgrobnog uređaja, troškove ekshumacije, troškove obdukcije, limeni uložak, oblačenje pokojnika, glazbu,  okvir i sliku, vijence i cvijeće, oglase u novinama, prijevoz izvan granica BiH, uređenje groba, nabavku crnine, boravak u mrtvačnici i drugo.

Na temelju članka 6, 12. i 22. ovog Statuta donesene su odredbe o održavanju i uređivanju svih groblja župe Bugojno, kao i vršenje ostalih usluga prema kriterijima koje odredi Upravni odbor Udruženja  (ekshumacije, usluge pokopa i drugim umrlim građanima, naknade za ulazak izvođača radova i sl.)

Grobna naknada se uplaćuje za grobaljsku cjelinu, a ne za pojedinačne grobove.

 • pojedinačno čišćenje grobova (3 puta godišnje) iznosi dodatnih 30 km
 • obitelji koje redovito ne izmiruju obveze za održavanje groblja podliježu dodatnim kriterijima koje je odredio upravni odbor Pogrebnog društva.
 • svi oni iz naše župe koji se žele učlaniti u Pogrebno društvo kao i svi članovi društva moraju izmiriti cjelokupan dug za održavanje groblja sve do godine učlanjenja.
 • obitelj koja nema pokojne u grobljima naše župe, a žele se ukopati u naša groblja, obvezni su platiti cjelokupnu naknadu za održavanje groblja, kao i za proširenje groblja.

OBAVEZE DJECE – NASLJEDNIKA NAKON SMRTI RODITELJA-POKOJNIKA

Nakon smrti člana, nasljednici koji su živjeli:

 • u zajedničkom kućanstvu nastavljaju plaćati samo naknadu za održavanje groblja i priznaje im se uplata naknade za proširenje groblja
 • u odvojenom kućanstvu plaćati će naknadu za održavanje groblja za pet (5) godina unazad i 50% od ukupnog zaduženja od 400 KM za proširenje i uređenje groblja (tj. 200 KM)

Uži član obitelji ili skrbnik člana-nasljednik od pokojnika koji živi u župi,

čiji je pokojnik umro izvan naše župe, a žele ga ukopati u groblja naše župe, dužni su prilikom smrti te osobe uplatiti:

 • sav preostali dug za održavanje groblja
 • sav preostali dug za proširenje groblja
 • „ DODATNU NAKNADU ZA UREĐENJE GROBLJA“ u visini koju odredi Upravni odbor udruženja (u ovom slučaju je 150KM),

Uži član obitelji ili skrbnik člana-nasljednik od pokojnika, koji ne živi u župi, čiji je pokojnik umro izvan naše župe, a žele pokojnika ukopati u groblja naše župe, dužni su prilikom smrti te osobe uplatiti:

 • sav preostali dug za održavanje groblja
 • sav preostali dug za proširenje groblja
 • „ DODATNU NAKNADU ZA UREĐENJE GROBLJA“ u visini koju odredi Upravni odbor udruženja (u ovom slučaju je 150 KM),
 • NAKNADU ZA NASLJEDNIKA KOJI NE ŽIVI U ŽUPI u visini od 400 KM.

Skrbnik ili nasljednik pokojnika koji žele naručiti spomenik ili neke druge radove za svoje pokojne:

Čiji su roditelji bili članovi pogrebnog društva, a koji su uplatili naknadu za proširenje groblja, dužan je platiti:

 • naknadu za održavanje groblja za pet (5) godina unazad,
 • i dodatnu naknadu za uređenje groblja (uređenje staza, kapelice, ograde, zelenila oko groblja i ostalih radova) u iznosu od 150 KM,

Čiji je pokojnik/ci umro/li prije osnutka Pogrebnog društva ili u periodu od 2000. god. do sada, nisu plaćali naknadu za održavanje i proširenje groblja, dužan je platiti:  

 • cijeli iznos duga za održavanje groblja
 • i 50 % od ukupnog zaduženja od 400KM za proširenje i uređenje groblja (tj. 200KM)

Vijence i cvijeće uklanja obitelj,  10 dana nakon ukopa. Na poseban zahtjev stranke vijence mogu ukloniti  djelatnici Pogrebnog uz dodatnu naknadu koju odredi upravni odbor društva .

Za izgradnju spomenika, za gravuru slova, za sanacije postojećih spomenika i za izradu grobnica  potrebna je dozvola koja se izdaje u računovodstvu/tajništvu pogrebnog  društva.

Za izgradnju grobnica u postojećim grobovima, iskop tj. ekshumaciju mogu izvršiti samo djelatnici Pogrebnog društva, a tek nakon pokupljenih ostataka pokojnika u vreću predviđenu za to, izvođači mogu pristupiti izgradnji grobnice na osnovu pismenog odobrenja.

Sve detalje u vezi uređenja groba (spomenici, sanacije, dorada i sl.) obitelj pokojnika  dogovara sa ovlaštenim izvođačem po vlastitom odabiru.

U računovodstvu/tajništvu društva potrebno je podići pismeno odobrenje sa podacima o grobnom mjestu, korisniku, izvođaču i sa detaljima uređenja. Zahtjev obavezno potpisuju korisnik groba i izvođač, te uz isti prilažu nacrt sa označenim dimenzijama.

Za posjedovanje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade određuje Upravni odbor pogrebnog društva.

Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje podrazumijeva košenje groblja, uređenje i održavanje grobljanskih površina (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje putova i staza, uzgoj i održavanje zelenila, vodovodne i kanalizacijske mreže, te održavanje objekata na groblju.

Ekshumacije se mogu vršiti na zahtjev članova obitelji umrlog, po službenoj dužnosti:

 • radi ukopa novog umrlog u isti grob,

 • radi sudskog uviđaja,

 • radi prijenosa posmrtnih ostataka na drugo mjesto.

Lice koje traži iskopavanje ili prenošenje posmrtnih ostataka umrlog mora predočiti dokaz o rodbinskom srodstvu s umrlim, te potpisati pismenu prijavu za ekshumaciju.

 • Odobrenje za iskopavanje daje općinski organ uprave nadležan za sanitarne poslove.
 • Troškove iskopavanja i prenošenja snosi lice koje je potpisalo zahtjev za ekshumaciju.
 • Iskopavanje obavljaju zaposlenici pogrebnog društva koje je registrirano za obavljanje pogrebne djelatnosti.
 • Iskopavanje i opremanje umrle osobe, odnosno opremanje umrle osobe koja nije bila pokopana, radi prijenosa iz inozemstva u Republiku Hrvatsku ili preko teritorija Republike Hrvatske (u provozu) te zatvaranje, lemljenje i pečaćenje lijesa može se obavljati samo u prisutnosti ovlaštenog djelatnika nadležnog diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u državi iz koje se umrla osoba prenosi.

Ovaj Pravilnik o radu Pogrebnog društva usvojila je godišnja skupština POGREBNOG DRUŠTVA «SVETI ANTO» BUGOJNO na svojoj sjednici u Bugojnu  06.03.2017. godine.

Bugojno, 06.03.2017. godine                                                                    Uprava Pogrebnog društva

 

 

VAŽNO: OBAVIJEST NASLJEDNICIMA ILI SKRBNICIMA KOJI IZMIRUJU OBVEZE ZA POKOJNIKA

ZBOG PROBLEMA PRI NAPLATI OBVEZA U POGREBNOM DRUŠTVU, SVAKA OBITELJ OD POKOJNIKA TREBA PRIJE UKOPA IZVRŠITI SVE OBVEZE DONESENE ODLUKAMA I PRAVILNIKOM POGREBNOG DRUŠTVA.

MOLIMO OBITELJI POKOJNIKA ZA RAZUMIJEVANJE


PRESTANAK ČLANSTVA
Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. smrću člana,
 2. istupanjem,
 3. isključenjem,
 4. Prestankom članstva uslijed smrti člana prestaju sve obveze člana prema udruzi.
 5. Prestankom članstva uslijed istupanja i isključenja prestaju sva međusobna prava i obveze između člana i Udruge. U ovom slučaju član nema pravo zatražiti povrat članskog uloga.
 6. Svaki član Udruge može istupiti iz članstva svojevoljno i bez obrazloženja.

Iz članstva Udruge isključuje se član koji na bilo koji način radi protiv interesa i ciljeva Udruge. O isključenju člana odlučuje Upravni odbor. Na ovu odluku član ima pravo uložiti žalbu Upravnom odboru Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. Predsjednik Udruge će donijeti odluku po ovoj žalbi u roku od 15 dana od dana primitka žalbe i time odluka postaje konačna i pravomoćna.  

Brisanje članstva se stječe ako član nije dvije i više godine uplatio članarinu, tim gubi status člana te nema pravo na povrat novca.
Ako član Udruge umre, a prilikom ugovaranja pogreba ustanovi se da je bio u zaostatku s plaćanjem članarine duže od 24 mjeseci nema  pravo na tzv. stečeni pogrebni klasični ukop.

 • Cjelokupni dug i svi obračunati troškovi sahrane naplaćivati će se unaprijed, tj. prije ukopa pokojnika.

Za sve nejasnoće nazvati odgovornu osobu u udruženju.


 


Proširenje, uređenje i čišćenje groblja

 • svaka obitelj koja ima svoje pokojnike na određenom groblju ili nanovo želi uzeti lokaciju dužna je uplatiti naknadu za proširenje, uređenje i čišćenje groblja od 2000 godine. Članovi Društva su oslobođeni plaćanja samo nadoknade za čišćenje groblja.
 • za sve pokojnike koji ne žive u našoj župi postoje određeni kriteriji u nadoknadi usluga i svih obaveza             ( pokop u izvan matično groblje, pokop onih koji ne žive u župi Sv.Ante u Bugojnu, pokop onih koji nemaju ili su prodali imovinu u Bugojnu)
 • sve obaveze prema groblju obitelji trebaju plaćati redovno, a dajemo mogućnost i u više rata. Prilikom smrtnog slučaja ili izvođenja bilo kakvih radova na grobovima, obitelj je dužna izmiriti sva dugovanja za proširenje, uređenje i čišćenje groblja, kako bi se mogao obaviti obred ukopa i dobiti odobrenje za izvođenje radova
 • izvođači radova ( kamenoresci, izvođači za zemljane i betonske radove) ne mogu započeti radove bez odobrenja koje dotična obitelj treba podići u računovodstvu Pogrebnog društva, kao ni bez uplatnice o nadoknadi sto je obaveza svakog izvođača
 • molimo svaku obitelj za uredno održavanje grobnica kao i odlaganje izgorjelih svijeća i osušenog cvijeća i vijenaca u velike kontejnere


Napomena

Ne treba Ukopno društvo „Sv. Ante“ miješati sa Župnim uredom svetog Ante, jer su potpuno zasebne cjeline. Kada to pojedinci pokušavaju, iskrivljuju istinu i čine veliku štetu, a sve da bi izbjegli ili umanjili svoje obaveze. Našim fratrima trebamo biti zahvalni za sve što čine pa i u ovom segmentu što je i njima dodatna obaveza koje se vrlo lako mogu riješiti. A što bismo onda imali? Fratri su preuzeli ulogu da nadgledaju poslovanje Društva i još veći teret uređenja naših groblja. Prekrasno je vidjeti kapije i staze na groblju Sultanovići, a to ima svoju cijenu. Zato, radi što ljepšeg izgleda naših počivališta, radije izvršimo svoje obaveze te budimo sretni i ponosni da to možemo učiniti.


Uprava Ukopnog društva sv. Anto

 

pogrebno_drustvo_sv_anto

 

 


Vaše obveze možete izvršiti uplatom na transakcijski račun pogrebnog društva.

Za uplate unutar BiH;

UniCredit bank, KM RAČUN: 3384002200013513,

s naznakom;

 • ime i prezime, ime oca osobe koja vrši uplatu,

 • svrha doznake:

 • svrha doznake: članarina za (ime i prezime člana i broj iskaznice člana)
 • održavanje groblja (ime i prezime pokojnika i groblje u kojem su pokojnici)

Za uplate iz inozemstva:

IBAN RAČUN: BA39 3384 0048 4110 3517

BIC: UNCRBA22


Predsjednik:

Fra Zoran Tadić

Adresa ureda Udruženja:

Pogrebno društvo „Sv. Anto“

Kulina bana 31

70230 Bugojno

Tel./fax: + 387 30 254 563

Ilinka Đalto, tajnica udruženja

Mob. +387 61 186 649/063 213 721

Rad sa strankama:

Od 09 do 13 sati

Radno vrijeme za pružanje usluga u slučaju smrti člana:

Svaki dan od 08:00 do 23:00 sata